Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Digital Change & Analysis PreLab

Opis: Podobszar badawczy PreLAB-u obejmuje interdyscyplinarne badania w zakresie transformacji zachodzących w środowisku cyfrowym i pod jego wpływem w sferach obejmujących: ekonomię, finanse, funkcjonowanie gospodarki i społeczeństwa w układach regionalnym, narodowym, europejskim i globalnym, zarządzanie i jakość, media, kulturę, komunikację społeczną, zarządzanie informacją i psychologię. Program strategiczny LABu obejmuje prowadzenie działań badawczych, a także dydaktycznych, popularyzatorskich i wdrożeniowych w obrębie zdefiniowanych strategicznych obszarów badawczych (SOB) mieszczących się w obrębie drugiej domeny badawczej POB DigiWorld - Transformacja cyfrowa społeczeństwa i gospodarki.

Fanpage FB: Digital Change & Analysis Pre-LAB

SOB 1: Zachowania informacyjne w cyfrowej infosferze (Information behaviour in digital infosphere)

Temat obejmuje z jednej strony badania użytkowników informacji, mające na celu zrozumienie i usprawnianie relacji między człowiekiem (jakkolwiek rozumianym i w jakimkolwiek stopniu wspomaganym przez technologię) i informacją cyfrową, a także systemami informacji, produktami czy usługami informacyjnymi realizowanymi w przestrzeni cyfrowej. Z drugiej strony obejmuje wszelkie zachowania jednostek i zespołów (nieformalnych grup społecznych, formalnych zespołów, organizacji) w relacji do kanałów, źródeł i narzędzi informacji cyfrowej, w tym związane z wyszukiwaniem informacji cyfrowej, jej przetwarzaniem lub wykorzystaniem. Badania zachowań informacyjnych dotyczą zarówno świadomego, jak i niezamierzonego pozyskiwania informacji czy jej unikania. W ramach proponowanego tematu odnosić się będą do różnych kontekstów tych zachowań, w tym najnowszych zjawisk i procesów zachodzących w cyfrowym środowisku informacyjnym związanych z rozwojem sztucznej inteligencji, przetwarzaniem masowych danych, przemianami narzędzi przetwarzania informacji, ale też do społecznych, kognitywnych czy emocjonalnym uwarunkowań uczestnictwa człowieka w cyfrowej infosferze.

SOB 2: Zarządzanie informacją w systemach społeczno-technicznych cyberprzestrzeni (Information management in the socio-technical systems of cyberspace)

Zarządzanie informacją jest tutaj rozumiane szeroko jako realizowanie (z wykorzystaniem zasad zarządzania) procesów i działań informacyjnych, a zatem pozyskiwania (wyszukiwania, generowania) i gromadzenia, organizowania i opracowania, przetwarzania, zabezpieczania, udostępniania i wykorzystania informacji w cyfrowym środowisku informacyjnym. Przy czym przyjmuje się, że takie procesy i działania zachodzą w mniej lub bardziej skomplikowanych układach (systemach, sieciach) tworzonych przez ludzi (także poddanych cyborgizacji) i narzędzia techniczne (w tym byty istniejące wyłącznie w cyberprzestrzeni), funkcjonujących w oparciu o możliwości i zasoby cyfrowego środowiska informacyjnego. Przedmiot zainteresowania obejmuje rozpoznawanie i modelowanie tych procesów i systemów, diagnostykę stosowanych rozwiązań informacyjnych na poziomie procesów czy systemów, ale także w odniesieniu do konkretnych produktów informacyjnych, usług czy interfejsów, zarówno na poziomie indywidualnego i grupowego zarządzania informacją, jak i na poziomie organizacji funkcjonujących w cyberprzestrzeni.

SOB 3: Gospodarka cyfrowa (Digital economy)

Temat obejmuje diagnozę, modelowanie i ocenę efektywności nowych struktur gospodarowania zdeterminowanych rozwojem technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT). Przedmiotem badań będą teorie i koncepcje gospodarki cyfrowej, w tym m.in. gospodarka 4.0, ekonomia dzielenia się i ekonomia sieci, oraz wpływ technologii cyfrowych na transformacje systemów ekonomicznych. Wpływ ten rozpatrywać należy w zakresie wzrostu produktywności, kształtowania mechanizmów konkurencji i kooperacji, forsowania globalnych standardów, a także integracji rynków w cyberprzestrzeni. Tego rodzaju integracja rynków wywołuje konsekwencje dla konkurencyjności na poziomie mikro-, mezo- i makroekonomicznym. Istotnym elementem budowania konkurencyjności krajów, regionów, metropolii i przedsiębiorstw są inteligentne specjalizacje, w których efekt międzysektorowej synergii warunkowany jest zastosowaniem technologii informacyjnych. Współzależność zjawisk i procesów ekonomicznych w infoprzestrzeni wymaga uwzględnienia tematyki globalnych łańcuchów wartości, koordynowanych z wykorzystaniem ICT. Istotnym obszarem badawczym będzie ponadto wpływ technologii cyfrowych i sztucznej inteligencji na strukturalne zmiany rynków i branż oraz gospodarowanie w wybranych sektorach, jak np., sektor finansowy i sektor ochrony zdrowia.

SOB 4: Cyfrowy świat a ryzyko makroekonomiczne i finansowe (Financial and macroeconomic risk in a digital world)

Dynamiczne procesy digitalizacji procesów gospodarczych mają istotny wpływ na bezpieczeństwo i stabilność makroekonomiczną gospodarek. Zmiana modeli biznesowych w gospodarce realnej i w sektorze finansowym prowadzi z jednej strony do rozwoju nowych branż i rynków, a równocześnie generuje nowe czynniki ryzyka, które mogą skutkować destabilizacją makroekonomiczną a nawet głębokim kryzysem finansowym. Wykorzystanie sztucznej inteligencji oraz zaawansowanych modeli opisujących złożone procesy ekonomiczno - finansowe stanowi wyzwanie badawcze. Przedmiotem głównego nurtu badań ekonomicznych  i finansowych są właśnie wspomniane zjawiska. Celem badań jest identyfikacja możliwości zastosowania AI do diagnozowania i szacowania ryzyka finansowego - w tym systemowego, jak również pomiaru ryzyka w skali mikro i makroekonomicznej.

SOB 5: Wpływ najnowszych technologii na media i komunikację społeczną (The influence of the new technology on media and social communication)

Szeroko ujęty problem badawczy odzwierciedla złożoność procesów odnoszących się do transformacji mediasfery i zasad komunikacji społecznej w związku z rozwojem najnowszych technologii informacyjno-komunikacyjnych. W zakresie tak zakrojonego obszaru badawczego mieszczą się analizy dotyczące m.in. roli mediów społecznościowych, znaczenia Big Data dla dziennikarstwa i komunikacji społecznej; roli algorytmów w komunikacji społecznej, społeczno-politycznych aspektów cyberprzestrzeni czy problemów wykorzystania VR i AR w marketingu i reklamie.

Prezentacja koncepcji DC&A pre-Lab

 

 

Prezentacja odbyła się 4 lutego 2021 r. na platformie Teams w ramach Seminarium POB Digiworld.

LINK do nagrania

 

 

 

 

Prelegenci: 

  • dr hab. Magdalena Wójcik, prof. UJ (Instytut Studiów Informacyjnych, WZiKS UJ)  

Temat wystapienia: Prezentacja koncepcji, Strategicznych Obszarów Badawczych (SOB) i szczegółowych tematów badawczych DC&A Pre-lab 

  • dr hab. Rafał Wisła, prof. UJ (Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania, WZiKS UJ)  

Temat wystąpienia: Wyzwania metodyczne pomiaru dynamiki, kierunków i koncentracji rozwoju technologii gospodarki cyfrowej 

  • dr hab. Marta Najda-Janoszka, prof. UJ (Instytut Przedsiębiorczości, WZiKS UJ)  

Temat wystąpienia: Digital Entrepreneurial Ecosystems 

  • dr inż. Anna Szopa (Instytut Kultury, WZiKS UJ) 

Temat wystąpienia: Autopersonalizacja systemów komputerowych 

 

 

W ramach prac prelabu DC&A, realizowane są trzy mingranty badawcze:

1.Marek Deja 

Identifying innovation needs of SMEs based on the content of knowledge-seeking communication in networking database
2.Wojciech Bałus Budowa bazy danych Corpus Vitrearum Polska – faza analityczna
3.Marek Nahotko Web scraping w analizie poziomu danetyzacji polskich instytucji naukowych

 

1. Deja, M., Januszko-Szakiel, A., Korycińska, P., & Deja, P. (2021). The impact of basic data literacy skills on work-related empowerment : the alumni perspective. College & Research Libraries, 82(5), 708–729. https://doi.org/10.5860/crl.82.5.708

2. Deja, M., Rak, D., & Bell, B. (2021). Digital transformation readiness : perspectives on academia and library outcomes in information literacy. The Journal of Academic Librarianship, 47(5), 1–15. https://doi.org/10.1016/j.acalib.2021.102403
 
3. Deja, M. (2019). Information and knowledge management in higher education institutions : the Polish case. Online Information Review, 43(7), 1209–1227. https://doi.org/10.110/OIR-03-2018-0085
 
4. Deja, M., & Rak, D. (2019). Knowledge management and academic information behaviour : a preliminary study of metaliteracy among junior faculty staff in the digital environment. Aslib Journal of Information Management, 71(4), 480–499. https://doi.org/10.1108/AJIM-09-2018-0219
 
5. Deja, M., & Wójcik, M. (2021). Information culture and academic empowerment : developing a collective mindfulness strategy for embedded librarianship. Journal of Academic Librarianship, 47(2), 1–13. https://doi.org/10.1016/j.acalib.2020.102276
 
 
 

Chęć współpracy z DC&A Pre-Lab można zgłaszać na adres: magda.wojcik@uj.edu.pl

Osoba do kontaktu: dr hab. Magda Wójcik, prof. UJ (Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ)