Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Czym jest Lab ? Czym jest PreLab?

Czym jest LAB?

LABy stanowią wirtualną strukturę, której zadaniem jest tworzenie ekosystemu badawczego i prowadzenie interdyscyplinarnych badań w duchu Zasady 4*I (patrz opis wniosku https://id.uj.edu.pl/wniosek), w wybranym podobszarze POB DigiWorld
a zatem:

  • nie są tym samym co zespoły badawcze (choć mogą – np. w związku z organizowanymi konkursami lub poprzez zatrudnianie nowych pracowników – być miejscem pierwszej lub dodatkowej afiliacji zespołu badawczego);
  • powinny stanowić przestrzeń współpracy dla naukowców zatrudnionych w różnych jednostkach uniwersyteckich i prowadzących działania w różnych dyscyplinach, zgodnie z zasadą interdyscyplinarności;
  • powinny być strukturami otwartymi, zapewniającymi swobodę dołączania się grup badawczych z różnych wydziałów i dyscyplin zainteresowanych tą samą tematyką;
  • docelowo LABy powinny stać się jednostkami między- lub pozawydziałowymi, które poza działalnością badawczą realizować będą także inne działania (np. popularyzacja nauki, współpraca z biznesem, projekty społeczne, ekspertyzy, research-based learning);
  • LABy powinny podejmować wielowymiarową współpracę ze strategicznymi partnerami zagranicznymi 
    (realizując w raz z nimi wspólne projekty badawcze, edukacyjne, społeczne, itd.), zgodnie z zasadą internacjonalizacji;
  • LABy powinny również podejmować trwałą współpracę z partnerami biznesowymi i społecznymi.

W początkowym okresie swojej działalności LABy DigiWorld nie będą miały wydzielonego finansowania. Zespoły w nich działające będą mogły się ubiegać o finansowanie w otwartych konkursach na minigranty, wyjazdy, konferencje, dofinansowanie publikacji, dodatki do wynagrodzeń, itd. Konkursy te będą organizowane niezależnie od LABów – przynależność do LABu nie jest warunkiem udziału w konkursach i nie będzie brana pod uwagę przy ocenie wniosków. Po kilku latach zespół sterujący POB podejmie decyzję o przyznaniu wybranym LABom wydzielonego budżetu na podstawie osiągnięć naukowych, w tym związanych z realizacją wskaźników określonych we wniosku IDUB. Do czasu ukonstytuowania się Labu, quasi zespoły będą miały nazwy preLabów.

W ramach obszaru badawczego Digiworld funkcjonuje obecnie 20 preLabów, które prezentują zakres swoich działań i celów badawczych na seminariach POBu dostęnych online na platformie Teams. Opiekunem seminarium w zespole POBu jest Błażej Sajduk. Zapytania w sprawie harmonogramu wystąpień w 2021 prosimy kierować na adres: blazej.sajduk@uj.edu.pl