Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konkursy

POB DigiWorld ogłasza drugą edycję konkursu Otwarta Nauka na finansowanie kosztów korekty językowej, tłumaczenia artykułów i monografii naukowych na język obcy oraz publikacji artykułów i monografii związanych tematycznie z obszarem badawczym DigiWorld (patrz Opis obszaru i strategia POB) w trybie open-access w najbardziej prestiżowych czasopismach i wydawnictwach.  

W szczególności liczymy na zgłoszenia publikacji naukowych o charakterze interdyscyplinarnym, publikacji zrealizowanych we współpracy międzynarodowej, jak również tych, których współautorami są studenci i doktoranci UJ.   Pula konkursu wynosi 100 000 zł. Każdy ze zgłoszonych wniosków ma szansę na finansowanie w kwocie maksymalnej do 15 000 zł. Zgłoszenia do konkursu przyjmowane będą w trybie ciągłym od 10 września do 16 grudnia 2021 r. lub do wyczerpania środków.   Wnioski należy składać w systemie https://strefaid.uj.edu.pl poprzez wypełnienie i wysłanie elektronicznego formularza konkursu Otwarta Nauka.

Wszelkie braki formalne, należy uzupełnić w ciągu 5 dni roboczych od momentu otrzymania zwróconego wniosku. W przypadkach szczególnych zgłoszenie prosimy wysłać mejlowo na adres: digiworld@uj.edu.pl (temat „[Otwarta Nauka 2021] Wniosek”; zgłoszenie powinno zawierać wszystkie informacje wyszczególnione w formularzu elektronicznym).  

Przed przystąpieniem do konkursu prosimy o dokładne zapoznanie się z jego regulaminem zamieszczonym poniżej (zob.: PLIKI DO POBRANIA) oraz stale aktualizowanymi odpowiedziami na najczęściej zadawane pytania.  

Za przeprowadzenie wyboru wniosków, które otrzymają finansowanie, odpowiada Zespół Wykonawczy POB DigiWorld pod kierunkiem Koordynatora.  

Istotne zmiany w stosunku do pierwszej edycji konkursu:      

beneficjentami mogą być wszyscy pracownicy i pracownice UJ wykonujący działalność naukową      

nie mogą być beneficjentami osoby studiujące i doktoryzujące się (niezatrudnione na UJ); dla tej grupy planowane są odrębne programy dofinansowania      

nie jest wymagane na etapie wnioskowania załączenie decyzji redakcji lub wydawnictwa o przyjęciu publikacji do druku lub umowy wydawniczej; takie potwierdzenie wymagane jest jedynie przed wykonaniem wszelkich płatności      

rozstrzygnięcie w sprawie finansowania wydaje się do 10 dni roboczych od dnia wpływu wniosku      

w ramach finansowania korekty lub tłumaczenia możliwy jest krótkoterminowy zakup licencji na oprogramowanie służące tym celom

REGULAMIN

EDYCJA I 2021 - KONKURS ZAKOŃCZONY

Dziękujemy za wszystkie przesłane zgłoszenia. Zachęcamy do zapoznania się wynikami i gratulujemy laureatom! -> WYNIKI

Nabór wniosków w konkursie Minigranty badawcze 2021/1 trwał do 23 maja 2021 r. (niedziela). W związku z nieustającymi ograniczeniami wyjazdów, dokonaliśmy zmiany limitu łącznego kosztu aparatury naukowo-badawczej z 20 tys. zł do maksymalnej kwoty minigrantu.  Osobom, które już zdążyły złożyć wnioski, umożliwimy odpowiednią zmianę kosztorysu.

_____________________________________

Konkurs Minigranty badawcze w DigiWorld 2021/1 koncentruje się na projektach badawczych lub służących wytworzeniu narzędzi do celów badawczych we wszystkich czterech objętych przezeń domenach badawczych. Patrz -> zakładka 'O POB'

Zgłoszenia projektów powinny obejmować badania podstawowe lub stosowane o charakterze interdyscyplinarnym, innowacyjnym i międzynarodowym, niefinansowane z innych źródeł.

Do składania wniosków zapraszamy nauczycieli akademickich lub pracowników naukowo-technicznych zatrudnionych w Uniwersytecie Jagiellońskim (którzy złożyli oświadczenie upoważniające UJ do objęcia ich osiągnięć ewaluacją ministerialną).

Każdy ze zgłoszonych wniosków ma szansę na finansowanie w kwocie maksymalnej do 50 000 zł na okres do 12 miesięcy. Pula konkursu wynosi 600 000 zł. Konkurs finansowany jest z działania Program motywacyjny.

Zgłoszenia do konkursu przyjmowane będą w języku polskim lub angielskim do 9 maja 2021 r.

Wnioski składać można w systemie https://digiworld.cm-uj.krakow.pl/ w konkursie Minigranty badawcze 2021/1 [Research Mini-Grants 2021/1]. Kryteria oceny pozostają takie sam jak w poprzedniej edycji. W obecnym konkursie:

osoba kierująca minigrantem może realizować na raz maksymalnie jeden minigrant,
eksperci i ekspertki dziedzinowi mogą występować w zespołach badawczych w minigrantach w tej samej edycji.

Ewentualne pytania należy kierować na adres: digiworld@uj.edu.pl.

Zapraszamy również do zapoznania się z formularzem FAQ.

Załączniki:


Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu minigranty badawcze w ramach POB DigiWorld

Kryteria punktowe

Wzór
 

 

 

EDYCJA I 2020 - KONKURS ZAKOŃCZONY

GRATULUJEMY ZESPOŁOM DOFINANSOWANYCH PROJEKTÓW. SERDECZNIE DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM ZGŁASZAJĄCYM ZA WZIĘCIE UDZIAŁU W KONKURSIE -> Wyniki

POB DigiWorld ogłasza konkurs Minigranty badawcze w DigiWorld 2020/1 na projekty badawcze lub służące wytworzeniu narzędzi do celów badawczych we wszystkich czterech objętych przezeń domenach badawczych (zakładka „Opis obszaru badawczego” na stronie https://id.uj.edu.pl/digiworld).

Zgłoszenia projektów powinny obejmować badania podstawowe lub stosowane
o charakterze interdyscyplinarnym, innowacyjnym i międzynarodowym, niefinansowane z innych źródeł.

Do składania wniosków zapraszamy nauczycieli akademickich lub pracowników naukowo-technicznych zatrudnionych w Uniwersytecie Jagiellońskim (którzy złożyli oświadczenie upoważniające UJ do objęcia ich osiągnięć ewaluacją ministerialną).

Każdy ze zgłoszonych wniosków ma szansę na finansowanie w kwocie maksymalnej do 50 000 zł na okres do 12 miesięcy.
Pula konkursu wynosi 500 000 zł. Konkurs finansowany jest z działania Program motywacyjny.

Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są w języku polskim lub angielskim do 25 października 2020 r. poprzez system https://digiworld.cm-uj.krakow.pl/ (logowanie kontem poczty uniwersyteckiej).

Przed przystąpieniem do konkursu prosimy o zapoznanie się z zamieszczonymi poniżej: regulaminem i kryteriami oceny
(zob.: PLIKI DO POBRANIA).

Wyniki konkursu (lista rankingowa zakwalifikowanych projektów) ogłoszone zostaną na stronie POB DigiWorld w ciągu dwóch tygodni od upływu terminu składania wniosków. W tym samym terminie wnioskodawcy indywidualnie otrzymają oceny projektów wraz z uzasadnieniem. Ewentualne pytania należy kierować na adres: digiworld@uj.edu.pl podając w temacie wiadomości [Minigranty 2020/1].

Zapraszamy również do zapoznania się z formularzem FAQ

Regulamin konkursu

Kryteria punktowe

Wyniki

KONKURS ZAKOŃCZONY -

GRATULUJEMY ZESPOŁOM DOFINANSOWANYCH PROJEKTÓW. SERDECZNIE DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM ZGŁASZAJĄCYM ZA WZIĘCIE UDZIAŁU W KONKURSIE ->WYNIKI

POB DigiWorld ogłasza konkurs Minigranty badawcze dla młodych w ramach POB DigiWorld w programie strategicznym Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim w roku akademickim 2020/2021.

Konkurs ma na celu aktywizację naukową studentów na wszystkich poziomach kształcenia akademickiego.

Do składania wniosków zapraszamy wszystkich studentów i doktorantów z Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Zgłoszenia projektów powinny obejmować badania podstawowe lub stosowane, związane ze strategicznymi tematami POB DigiWorld (zakładka „Opis obszaru badawczego” na stronie https://id.uj.edu.pl/digiworld) oraz uwzględniające innowacyjność, interdyscyplinarność i internacjonalizację badań, realizowane pod nadzorem opiekuna naukowego (nauczyciela akademickiego lub pracownika naukowo-technicznego zatrudnionego w Uniwersytecie Jagiellońskim, posiadającego co najmniej stopień naukowy doktora).

Każdy ze zgłoszonych wniosków ma szansę na finansowanie na okres do 12 miesięcy w kwocie maksymalnej do:

 • 20 000 zł w przypadku, gdy wnioskodawcą jest uczestnik studiów III stopnia lub doktorant w szkole doktorskiej,
 • 15 000 zł w przypadku, gdy wnioskodawcą jest student studiów II stopnia lub student co najmniej IV roku jednolitych studiów magisterskich,
 • 10 000 zł w przypadku, gdy wnioskodawcą jest student studiów I stopnia lub student co najwyżej III roku jednolitych studiów magisterskich.

Pula konkursu wynosi 525 000 zł (odpowiednio 200, 225 i 100 tys. zł w powyższych kategoriach).

Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są w języku polskim lub angielskim do 10 stycznia 2021 r. nowy termin 17 stycznia 2021 r. Wnioski będzie można nadsyłać poprzez system informatyczny https://digiworld.cm-uj.krakow.pl/ (logowanie kontem poczty uniwersyteckiej) od 14 grudnia 2020r.

Przed przystąpieniem do konkursu prosimy o wnikliwe zapoznanie się z zamieszczonymi poniżej: regulaminem, kryteriami oceny oraz umową grantową (zob.: PLIKI DO POBRANIA).

Wyniki konkursu (listy rankingowe zakwalifikowanych projektów w każdej kategorii) ogłoszone zostaną na stronie POB DigiWorld w ciągu czterech tygodni od upływu terminu składania wniosków. W tym samym terminie wnioskodawcy indywidualnie otrzymają oceny projektów wraz z uzasadnieniem.

Ewentualne pytania należy kierować na adres: digiworld@uj.edu.pl podając w temacie wiadomości [Minigranty Młodych 2021/1].

Zapraszamy również do zapoznania się z formularzem FAQ.

REGULAMIN

KRYTERIA PUNKTOWE

 

Wydział Filologiczny UJ:

ZAMKNIĘTY: Konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczych

Wydział Filologiczny UJ:

ZAMKNIĘTY: Konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Wydział Filologiczny UJ:

ZAMKNIĘTY: Konkurs na stanowisko profesora w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Wydział Filozoficzny UJ:

ZAMKNIĘTY-> Konkurs na stanowisko adiunkta

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ:

ZAMKNIĘTY-> Konkurs na stanowisko adiunkta

Wydział Matematyki i Informatyki UJ:

ZAMKNIĘTY-> Konkurs na stanowisko adiunkta

Wydział Filozoficzny UJ:

ZAMKNIĘTY-> Konkurs na stanowisko profesora oraz adiunkta

Wydział Prawa i Administracji UJ:

ZAMKNIĘTY-> Konkurs na dwa stanowiska adiunktów

Wydział Matematyki i Informatyki UJ:

ZAMKNIĘTY-> Konkurs na stanowisko profesora uczelni i dwa stanowiska adiunktów w dyscyplinie informatyka lub informatyka techniczna i telekomunikacja

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ:

ZAMKNIĘTY-> Konkurs na stanowisko profesora uczelni w dyscyplinie informatyka lub informatyka techniczna i telekomunikacja

Wydział Geologii i Geografii UJ:

ZAMKNIĘTY-> Konkurs na dwa stanowiska adiunktów w dyscyplinie geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna w zakresie zaawansowanych metod obliczeniowych lub sztucznej inteligencji (AI) do analizy danych przestrzennych dotyczących sfery ekonomicznej, społecznej i kulturowej

 

 

KONKURS ZAKOŃCZONY

SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE WYŁONIONYCH ->  PRE-LABÓW 

Szanowni Państwo!

Ogłaszamy nabór na koncepcje LABów, czyli “Laboratoriów dla nauki”,
w priorytetowym obszarze badawczym DigiWorld.

Czym jest LAB?

LABy stanowią wirtualną strukturę, której zadaniem jest tworzenie ekosystemu badawczego i prowadzenie interdyscyplinarnych badań w duchu Zasady 4*I (patrz opis wniosku https://id.uj.edu.pl/wniosek), w wybranym podobszarze POB DigiWorld (patrz zakładka “Opis obszaru badawczego” na stronie id.uj.edu.pl/digiworld),
a zatem:

 • nie są tym samym co zespoły badawcze (choć mogą – np. w związku z organizowanymi konkursami lub poprzez zatrudnianie nowych pracowników – być miejscem pierwszej lub dodatkowej afiliacji zespołu badawczego);
 • powinny stanowić przestrzeń współpracy dla naukowców zatrudnionych w różnych jednostkach uniwersyteckich i prowadzących działania w różnych dyscyplinach, zgodnie z zasadą interdyscyplinarności;
 • powinny być strukturami otwartymi, zapewniającymi swobodę dołączania się grup badawczych z różnych wydziałów i dyscyplin zainteresowanych tą samą tematyką;
 • docelowo LABy powinny stać się jednostkami między- lub pozawydziałowymi, które poza działalnością badawczą realizować będą także inne działania (np. popularyzacja nauki, współpraca z biznesem, projekty społeczne, ekspertyzy, research-based learning);
 • LABy powinny podejmować wielowymiarową współpracę ze strategicznymi partnerami zagranicznymi 
  (realizując w raz z nimi wspólne projekty badawcze, edukacyjne, społeczne, itd.), zgodnie z zasadą internacjonalizacji;
 • LABy powinny również podejmować trwałą współpracę z partnerami biznesowymi i społecznymi.

W początkowym okresie swojej działalności LABy DigiWorld nie będą miały wydzielonego finansowania. Zespoły w nich działające będą mogły się ubiegać o finansowanie w otwartych konkursach na minigranty, wyjazdy, konferencje, dofinansowanie publikacji, dodatki do wynagrodzeń, itd. Konkursy te będą organizowane niezależnie od LABów – przynależność do LABu nie jest warunkiem udziału w konkursach i nie będzie brana pod uwagę przy ocenie wniosków. Po kilku latach zespół sterujący POB podejmie decyzję o przyznaniu wybranym LABom wydzielonego budżetu na podstawie osiągnięć naukowych, w tym związanych z realizacją wskaźników określonych we wniosku IDUB.

Terminy i zgłoszenia

Nabór zgłoszeń będziemy prowadzić do 18 września 2020 roku. Zgłoszenia zgodne z zamieszczonym poniżej wzorem (zob.: PLIKI DO POBRANIA) należy przesyłać w formie elektronicznej na adres: digiworld@uj.edu.pl.

W podanym później terminie wnioskodawcy przedstawią projekty przed zespołem sterującym POB. Po jego akceptacji,
zgodnie z Ramowymi zasadami organizacji i funkcjonowania Laboratorium dla Nauki (LAB) w ramach ID UJ
(dostęp po zalogowaniu), do zgłoszenia należało będzie dołączyć propozycję regulaminu LAB, który określa jego strukturę organizacyjną i zakres działania.